امور مالی

از جمله وظایف عامل مالی دانشکده می توان به:

امور مربوط به هزینه های جاری دانشکده

امور مربوط به بخشی از هزینه های خرید تجهیزات و تعمیراتی دانشکده با پیش بینی در بودجه تخصیصی سالانه

بررسی و دریافت شهریه تحصیلی

شهریه خوابگاه و امور مرتبط با آن

امور عمومی

 

از جمله وظایف رئیس اداره امور عمومی می توان به:

-نظارت و سرپرستی امور دفتری، بایگانی، ارسال و مراسلات، ماشین نویسی، چاپ و تکثیر
-تهیه پیش نویس ها، مکاتبات، احکام و گزارشات و امضا نامه ها، مکاتبات و احکام حسب مورد اختیارات تفویضی
-اجرای خط مشی دانشکده در زمینه های اداری، خدماتی و انبارداری
-نظارت در تهیه، خرید و تحویل ملزومات و سایر کالاهای خریداری شده و تحویل آن به واحدهای ذیربط از طریق انبار
-تهیه صورت تعمیرات و نقایص تاسیسات و گزارشات به مقامات مافوق و نظارت بر امر تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان ها
نظارت بر انجام امور انبار دانشکده و کنترل های لازم
نظارت بر امر نگهبانی، حفظ و حراست اماکن و اموال دانشکده
نظارت بر حسن انجام امور نظافتی و خدماتی
مراقبت و نظارت بر امور کنترل حضور و غیاب در واحد
انجام امور مرخصی ها و سایر امور اداری کارکنان دانشکده

امور عمومی شامل بخش های زیر می باشد :

الف.دبیرخانه:
-انجام امور دفتری دانشکده از قبیل ثبت، ارسال و توزیع نامه¬های وارده و صادره
-ضبط و بایگانی اسناد، اوراق، احکام و سایر مکاتبات
-ارسال و دریافت نامه¬ها، مکاتبات و احکام از سایر موسسات به دانشکده و بالعکس
-انجام امور تایپ، احکام و اخذ امضا از مقامات مسئول
-از جمله وظایف دبیرخانه می¬توان به تایپ نامه، ارسال و دریافت مکاتبات اداری، دانشجویی اشاره نمود.

ب.خدمات عمومی:
نظارت بر انجام روزانه امور مربوط به نظافت، توزیع چاپ و مواد خوراکی، جابجایی اوراق و اثاثیه¬ها، نظارت بر انجام امور مربوط به تزیین اتاق¬ها، سالن¬ها، راهروها و حیاط و محوطه به وسیله گیاهان زینتی، گلدانی و غیره، نظارت بر انجام امور مربوط به مرکز تلفن دانشکده

ج.نقلیه:
واحد نقلیه با بهره¬گیری از ۳ دستگاه مینی بوس، ۱ دستگاه اتوبوس، ۱ دستگاه وانت تویوتا، ۱ دستگاه وانت نیسان و ۱ دستگاه سواری پژو و بهره گیری از ۷ نفر راننده به امر حمل و نقل اساتید، کارکنان و دانشجویان می پردازد.

د. کارپردازی:
-خرید کلیه تجهیزات اداری، آموزشی و پژوهشی دانشکده
-پشتیبانی امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی برابر درخواست گروه‌های آموزشی
-انجام مزایده عادی لوازم و وسایل اسقاطی و مازاد بر نیاز دانشکده