درباره دانشکده

تماس با ما

نشانی : 

گیلان – صومعه سرا – میدان انتظام – دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

کدپستی: ۹۶۱۹۶-۴۳۶۱۹

صندوق پستی :۱۱۴۴

کد استان : ۰۱۳

تلفن :۴۴۳۲۰۸۹۵(دفتر ریاست) – 44323599-44323023-44323024-44323136

دورنگار :44323600

پست الکترونیک: nr@guilan.ac.ir

Address

/University of Guilan/ Faculty of Natural Resources/ Entezam Sq

Sowmesara - Guilan - Iran

P.O.Box 1144 

شماره تلفن های مستقیم و داخلی رئیس، معاونین، مدیران گروه و اعضای هیات علمی 

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی یا مستقیم

دکتر رامین نقدی  رئیس دانشکده

44320895

100

دکتر بهرام فلاحتکار معاون آموزشی و پژوهشی

44320895

100

148

 

دکتر مهرداد قدس خواه  معاون اجرایی

 44320895

100

دکتر هانیه رستم زاد مسئول تحصیلات تکمیلی                                    

44320895

100

دکتر علی فضل الهی    مسئول امور دانشجویی و فرهنگی                                        

44320895

107

دکتر ایرج حسن زاد                مدیر گروه جنگلداری                                               140
دکتر حسن پوربابایی گروه جنگلداری 136
دکتر رامین نقدی گروه جنگلداری 100
دکتر جواد ترکمن گروه جنگلداری 165
دکتر علی صالحی گروه جنگلداری 192
دکتر کامبیز طاهری آبکنار گروه جنگلداری 137
دکتر اسماعیل قجر گروه جنگلداری 145
دکتر مهرداد قدس خواه گروه جنگلداری 100
دکتر مهرداد نیکوی گروه جنگلداری 151
دکتر اسحق زکی پور رحیم آبادی         مدیر گروه شیلات                                               

192

دکتر جاوید ایمانپور نمین گروه شیلات

150

دکتر هانیه رستم زاد گروه شیلات 100
دکتر آریا باباخانی گروه شیلات 187
دکتر سیدحامد موسوی گروه شیلات 131
دکتر مجیدرضا خوش خلق گروه شیلات 139
دکتر مسعود ستاری گروه شیلات 152
دکتر میرمسعود سجادی گروه شیلات 183
دکتر سعید شفیعی ثابت گروه شیلات 170
دکتر بهرام فلاحتکار گروه شیلات

148

100

دکتر سعید نادری               مدیرگروه محیط زیست                                     

162

دکتر بابک توکلی گروه محیط زیست 161
دکتر رحمت زرکامی گروه محیط زیست 161
دکتر فرزاد ستوهیان گروه محیط زیست 170
دکتر محسن محمدی گروه محیط زیست 155
دکتر علی احمدی گروه محیط زیست 160
دکتر سید محمود هاشمی گروه محیط زیست 191
دکتر علی فضل الهی            مدیر گروه مرتع و آبخیزداری                                  

135

دکتر ادریس تقوای سلیمی گروه مرتع و آبخیزداری 138
دکتر وحید غلامی گروه مرتع و آبخیزداری 145
دکتر امان محمد کلته گروه مرتع و آبخیزداری 131

 

شماره تلفن‌های مستقیم و داخلی کارکنان 

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی یا مستقیم

دکتر مجید موسی پور                      

 رئیس اداره امور عمومی  

 آزمایشگاه فرآورده های شیلاتی            

44329406

105

184

دکتر فاضل خداپرست                       آزمایشگاه گیاه شناسی             143
هرمز فرحبخش                                مسئول خدمات عمومی 120
دکتر امید علی پور               

رئیس کتابخانه

مسئول روابط عمومی                                

166
علی یوسفی مسئول دفتر ریاست               44320895 داخلی100
انتظامات درب ورودی                   

44320895،

داخلی 115

انتظامات ساختمان اداری                    185
محمد خلیلیان                رئیس اداره آموزش              

44322166،

داخلی 130

سمیه شکور زاده کارشناس آموزش، کارشناس پژوهشی 134
مهندس امین عباسی                           

کارشناس تحصیلات تکمیلی،

کارشناس گروه جنگلداری        

128

140

مهدی شوکت جلیل انباردار و امین اموال                      

44322102

113

بهزاد جبارپور                        کتابدار                                     167
مهندس رضوان قاسمی

کارشناس گروه مرتع و آبخیزداری

آزمایشگاه گروه مرتع و آبخیزداری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

169

 

     
کاظمعلی عزیزپور                متصدی امور خوابگاه ها 175
فاطمه شهروزی کارشناس امور دانشجویی - دبیرخانه 175
پرویز کاظمی                              عامل مالی                                                     

125

44320893

محسن اخباری                   کارپرداز                                      

125

44320893

صغری عبدالهی تربیت بدنی 190
سید یاسر صالحی کمک حسابدار 125
فرهاد عالم دوست مسئول تربیت بدنی 113
دکتر حسن قسمتی                       آزمایشگاه سنجش از دور                        آزمایشگاه جنگلداری

146

144

مهندس حسینعلی زمانی                              آزمایشگاه بیولوژی آبزیان                                 158
مهندس احمد پروانه                 آزمایشگاه ارزیابی و آلودگی محیط زیست                 163
مهندس محمد محمدی                              آزمایشگاه ماهی شناسی                                    157
دکتر ندا قربان زاده                      آزمایشگاه شیمی و خاک شناسی                                           147
مهندس احمد رفیع زاده                                 مرکز رایانه 117
انتشارات   116
موسی باخدا                    مسئول نقلیه                                                            108
خوابگاه برادران                            180
خوابگاه خواهران                              190
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری      183
انجمن اسلامی                   179
شورای صنفی                              481
دفتر مشاوره                                    178
بسیج دانشجویی       182
دفتر انجمن های علمی               176
دفتر مجله  سی.جی.ای.اس              165