بستن
FA EN

تماس با ما

نشانی : گیلان – صومعه سرا – میدان انتظام – دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

کدپستی: ۹۶۱۹۶-۴۳۶۱۹

صندوق پستی :۱۱۴۴

کد استان : ۰۱۳

تلفن :۴۴۳۲۰۸۹۵(دفتر ریاست) – 44323599-44323023-44323024-44323136

دورنگار :44323600(دفتر ریاست)-44322102(دبیرخانه)

پست الکترونیک: nr@guilan.ac.ir

شماره تلفن های مستقیم و داخلی رئیس، معاونین و مدیران گروه دانشکده منابع طبیعی

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی یا مستقیم

دکتر رامین نقدی  رئیس دانشکده 44320895
  معاون آموزشی و پژوهشی 44320895
دکتر کامبیز طاهری  معاون اجرایی  44320895
دکتر هانیه رستم زاد مسئول تحصیلات تکمیلی                                     44320895
دکتر کامبیز طاهری      مدیر دانشجویی و فرهنگی                                         44320895
دکتر ایرج حسن زاد                مدیر گروه جنگلداری                                               44323023، داخلی140
دکتر جاوید ایمانپور           مدیر گروه شیلات                                                44323023، داخلی 150
دکتر علی احمدی               مدیرگروه محیط زیست                                      44323023، داخلی 160
دکتر علی فضل الهی            مدیر گروه مهندسی طبیعت                                     44323023، داخلی 155

 

شماره تلفن‌های مستقیم و داخلی کارکنان دانشکده منابع طبیعی

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی یا مستقیم

فاضل خداپرست                         رئیس اداره امور عمومی                      105
فاضل خداپرست                       آزمایشگاه گیاه شناسی و درخت شناسی            143
هرمز فرحبخش                                مسئول خدمات عمومی 120
امید علی پور                مسئول کتابخانه، مسئول روابط عمومی                                 166
فرهاد عالم دوست      مسئول دفتر ریاست، مسئول امور تربیت بدنی                   44320895 داخلی100
انتظامات درب ورودی                    44320895، داخلی 115
انتظامات ساختمان اداری                    185
محمد خلیلیان اصل                  رئیس اداره امور آموزشی              44322166، داخلی 130
سمیه شکور زاده کارشناس آموزش 128
امین عباسی                            کارشناس تحصیلات تکمیلی، کارشناس گروه جنگلداری        

140

128

مجید موسی پور                             کارشناس پژوهشی                                             170
مجید موسی پور                      آزمایشگاه  فرآورده های شیلاتی                                   184
بهزاد جبارپور                        متصدی امانت کتابخانه                                      167
     
کاظمعلی عزیزپور                متصدی امور خوابگاه ها 175
زهرا پیشگاه کارشناس امور دانشجویی 175
پرویز کاظمی                              عامل مالی                                                      125
محسن اخباری                   امین اموال - دبیرخانه                                          44322102-113
ایرج یوسفی صفت                کارپرداز 125
سید یاسر صالحی کمک حسابدار 125
     
     
                             آزمایشگاه سنجش از دور                                           146
حسن قسمتی                                آزمایشگاه جنگلداری                                          144
حسینعلی زمانی                              آزمایشگاه بیولوژی آبزیان                                 158
احمد پروانه                 آزمایشگاه ارزیابی و آلودگی محیط زیست                 163
محمد محمدی                              آزمایشگاه ماهی شناسی                                    157
ندا قربان زاده                      آزمایشگاه خاک شناسی                                           147
احمد رفیع زاده                                 مرکز رایانه 117
انتشارات   116
محسن پوررحیمی                    مسئول نقلیه                                                            108
خوابگاه برادران                            180
خوابگاه خواهران                              190
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری      183
انجمن اسلامی                   179
شورای صنفی                              181
دفتر مشاوره                                    178
بسیج دانشجویی       182
دفتر انجمن های علمی               176
دفتر مجله  سی.جی.ای.اس              165