بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه های گروه مرتع و آبخیزداری

دارای آزمایشگاهی به مساحت ۸۰ متر مربع بوده و در حال تجهیز وسایل آزمایشگاهی است.