درباره دانشکده

مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده: دکتر رامین نقدی

معاون آموزشی و پژوهشی: دکتر بهرام فلاحتکار

معاون اجرایی: دکتر مهرداد قدس خواه

نمانیده فرهنگی و اجتماعی: دکتر علی فضل الهی

مسئول تحصیلات تکمیلی: دکتر هانیه رستم زاد

مدیر امور عمومی: دکتر مجید موسی پور

مدیر آموزش: محمد خلیلیان

--------------------------

 روسای سابق دانشکده منابع طبیعی :

دکتر رضا رشیدی ۱۳۷۵-۱۳۷۴ و ۱۳۶۵-۱۳۶۳

دکتر عباس علیمحمدی سراب ۱۳۶۹-۱۳۶۵

دکتر بهزاد قره یاضی ۱۳۷۱-۱۳۶۹

دکتر سید علی الهی نیا ۱۳۷۲-۱۳۷۱

دکتر مسعود اصفهانی 1374-1372

دکتر امیراسلام بنیاد 1377-1375

دکتر سیدضیاالدین میرحسینی 1382-1377

دکتر تیمور رستمی شاهراجی 1385-1382

دکتر حسن پوربابایی 1393-1385

دکتر میرمسعود سجادی 1400-1393

دکتر محسن محمدی 1401-1400