امور دانشجویی و فرهنگی

سلف سرویس و تغذیه

سلف سرویس و تغذیه:

سالن غذاخوری خواهران و برادران مجموعاً به مساحت ۱۴۰ مترمربع و ظرفیت ۱۶۰ نفر می‌باشد. هم‌چنین آشپزخانه به مساحت ۶۵ مترمربع و انبارها به مساحت ۵۵ مترمربع و مواد غذایی فاسد شدنی نیز در سردخانه های مخصوص نگهداری می‌شوند. سیستم اتوماسیون فروش ژتون در حال حاضر نصب و راه اندازی شده و به صورت کارتی است.

همچنین بوفه ای با مدیریت بخش خصوصی نیز در داخل دانشکده قرار دارد.