بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرم های دکتری

طول دوره، ثبت نام و انتخاب واحد:

آیین نامه آزمون جامع

فرم ۱ -تعیین استاد راهنما

فرم ۲- مجوز آزمون جامع

فرم ۳-موافقت با آزمون جامع

فرم ۴ -اعلام نتیجه آزمون به دانشکده

فرم ۵-صورتجلسه ارزیابی جامع

فرم ۶-اعلام نتیجه آزمون به دانشجو

فرم ۷-اعلام نتیجه عدم قبولی در اولین آزمون جامع به دانشجو

فرم ۸ -عدم قبولی دومین آزمون جامع

فرم ۹ و ۱۰ و۱۱ – دفاع از پروپوزال برای دانشجویان دکتری ورودی ۸۸ به بعد

فرم ۱۰-نتیجه دفاع از پیشنهاد رساله

فرم ۱۱- گزارش کار شش ماهه دکتری

فرم ارجاع به کمیسیون موارد خاص

فرم های آزمون جامع

فرم های مربوط به انتخاب استاد راهنما

 

مراحل و مقررات مربوط به تصویب پروپوزال:

فرم پروپوزال

فرم تقاضای تمدید سنوات

فرم گزارش وضعیت تحصیل

 

مراحل و مقررات مربوط به دفاع از رساله:

راهنمای نگارش رساله

برگ ارزشیابی پایان نامه دکتری

ضوابط ومدارک لازم جهت اخذ مجوز دفاع

صورتجلسه دفاع از رساله دکتری

فرم گواهی مقاله

فرم مجوز دفاع

نظرات داوران رساله

 

مراحل و مقرات مربوط به دانش آموختگی و تسویه حساب:

فرم کنترل رساله

مراحل بعد از دفاع ، فارغ التحصیلی و تسویه حساب

 

متفرقه:

شرایط و مدارک لازم برای استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت

فرم درخواست وام ویژه دکتری

فرم وام ویژه دکتری