بستن
FA EN AR RU FR

مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده: دکتر میرمسعود سجادی

معاون آموزشی و پژوهشی: دکتر بهرام فلاحتکار

معاون اجرایی: دکتر علی صالحی

مدیر امور دانشجویی و فرهنگی: دکتر ادریس تقوای سلیمی

مدیر تحصیلات تکمیلی: دکتر محسن محمدی

--------------------------

مهندس فاضل خداپرست : مدیر امور عمومی

 محمد خلیلیان : مدیر آموزش

امید علی پور: مسئول روابط عمومی، مسئول کتابخانه

فرهاد عالم دوست: متصدی حوزه ریاست

 

 روسای سابق دانشکده منابع طبیعی :

دکتر رضا رشیدی ۱۳۷۵-۱۳۷۴ و ۱۳۶۵-۱۳۶۳

دکتر عباس علیمحمدی سراب ۱۳۶۹-۱۳۶۵

دکتر بهزاد قره یاضی ۱۳۷۱-۱۳۶۹

دکتر سید علی الهی نیا ۱۳۷۲-۱۳۷۱

دکتر مسعود اصفهانی ۱۳۷۴-۱۳۷۲

دکتر امیر اسلام بنیاد ۱۳۷۷-۱۳۷۵

دکتر سید ضیاالدین میرحسینی ۱۳۸۲-۱۳۷۷

دکتر تیمور رستمی شاهراجی ۱۳۸۵-۱۳۸۲

دکتر حسن پوربابایی ۱۳۹۳-۱۳۸۵