به اطلاع کلیه دانشجویان ارشد و دکتری علوم و مهندسی جنگل می رساند که:

گزارش ششماهه دانشجویان دکتری روز دوشنبه 16 آبان

و

گزارش سه ماهه دانشجویان ارشد روز دوشنبه 23 آبان 

و

آزمون جامع دانشجویان دکتری روز دوشنبه 30 آبان برگزار می شود.