جلسه ارائه گزارش طرح پسا دکتری

((آرایه شناسی آزاد ماهیان بومی ایران))

محقق پسا دکتری: دکتر میثم صالحی

استاد میزبان: دکتر سید حامد موسوی ثابت

زمان: دوشنبه،  1401/8/16، ساعت 12

سالن اجتماعات دانشکده منابع طبیعی