به استحضار دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی می رساند، سامانه جامع آموزش برای حذف اضطراری دروس تئوری و عملی (در صورت تائید استاد درس)، از تاریخ اول آذر تا دهم دی ماه فعال می باشد. علاوه بر بازه فوق، دانشجویان می توانند تا روز قبل از امتحان درس، با هماهنگی کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده، نسبت به ارسال گردش حذف اضطراری اقدام نمایند تاکیید می گردد تا از به تعویق انداختن ارسال گردش به روزهای پایانی، به دلیل لزوم بررسی فرآیند توسط افراد متفاوت، ترافیک بالای سامانه در روزهای منتهی به امتحانات و مشکلات پیش بینی نشده دیگر، اجتناب نموده و بعد از گذشت سه روز، روند گردش کار را بررسی نمایند تا در صورت لزوم برای تکمیل گردش کار، پیگیری های لازم را بعمل آورند.