بــه استحضــار مــی رســاند؛ دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشـگاه شـهید بهشـتی در نظـر دارد دومـین آزمـون بسـندگی زبــان انگلیســی در ســال جــاری را روز چهارشــنبه بــه تــاریخ 1401/6/16 کند. 

دانشجویان علاقـه منـد مـی تواننـد بـرای کسـب اطلاعـات بیشـتر به وبگاه دانشگاه مراجعه نمایند: .www.sbu.ac.ir

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی  آزمون بسندگی زبان انگلیسی