بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراسم هفته درختکاری

مراسم هفته درختکاری


به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در روز یکشنبه مورخ 99/12/17 تعدادی درخت به صورت نمادین توسط اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده منابع طبیعی غرس شد. شایان ذکر است در مجموع 1000 اصله نهال بلوط، افرا پلت، زبان گنجشک و انجیلی در محوطه دانشکده منابع طبیعی کاشته شد.