بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب واحد و نحوه پرداخت شهریه در تابستان 1400

انتخاب واحد و نحوه پرداخت شهریه در تابستان 1400


 

کلیه دانشجویان برای انتخاب واحد در ترم تابستان لازم است با شماره دانشجویی و رمز عبور از طریق آدرس اینترنتی sada.guilan.ac.irوارد سیستم آموزش دانشگاه شده و قبل از انتخاب واحد مبلغ کل شهریه ترم تابستان را بپردازند.

دانشجویان سایر دانشگاههای کشور باید قبل از انتخاب واحد نسبت به دریافت شماره دانشجویی و رمز عبور از طریق سامانه درخواست ترم تابستانی به آدرس اینترنتی  sada.guilan.ac.ir/fromguestاقدام نمایند. (جهت اطلاعات بیشتر می توانید به اطلاعیه مندرج در پرتال دانشگاه مراجعه نمائید).

مبالغ شهریه در ترم تابستان به شرح ذیل می باشد.

شهریه ثابت: 1177000 ریال

شهریه متغیر دروس عمومی(نظری) به ازای هر واحد:648000 ریال

شهریه متغیر دروس پایه(نظری)و اصلی (نظری) به ازای هر واحد: 805000 ریال

شهریه متغیر کلیه دروس عملی و دروس تخصصی(نظری) به ازای هر واحد: 968000 ریال

توجه 1: به متقاضیان محترم توصیه می شود جهت تسریع در روند انتخاب واحد بر اساس مبالغ اشاره شده شهریه ثابت و متغیر واحد های انتخابی خود را محاسبه و از مسیر امور شهریه ، پرداخت الکترونیکی، شهریه را واریز نموده و سپس نسبت به انتخاب دروس مورد نظر در ترم تابستان اقدام نمایند. برای پرداخت شهریه توصیه می شود  از تلفن همراه استفاده نکنید.

توجه 2: زمان بندی انتخاب واحد در ترم تابستان از تاریخ 13/04/1400 ساعت 10 صبح لغایت 18/04/1400 ساعت 23:59 می باشد.

توجه3 : مسئولیت اخذ درس، رعایت پیشنیازی و همنیازی براساس سرفصل مصوب به عهده دانشجو می باشد.

 

 

توجه 4 : بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان مقطع کارشناسی مجاز به اخذ بیش از یک درس از دروس گروه معارف اسلامی در هر ترم نمی باشند در صورت عدم رعایت این مصوبه، درس مازاد حذف خواهد شد.

توجه5: مطابق مجوز شورای آموزشی دانشگاه پیش نیازی دروس افتاده در نیمسال های قبلی دانشجو از  نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 به همنیازی تبدیل شده است.

توجه 6 : دانشجویان ورودی 99 دوره روزانه در صورتی که دروس پیشنهادی گروه آموزشی خود  را در تابستان 1400 اخذ نمایند از پرداخت شهریه ثابت و متغیر معاف می باشند. در زمان انتخاب واحد به این دانشجویان اعتبار داده می شود تا ملزم به پرداخت شهریه به صورت لحظه ای نباشند و تا قبل از انتخاب واحد ترم بعدی مبالغ شهریه ثابت و متغیر در سامانه اعمال خواهد شد. لازم به ذکر است معافیت پرداخت شهریه شامل دروسی که گروه پیشنهاد نکرده نمی باشد.

توجه 7: دانشجویان ورودی 99 دوره شبانه در صورتی که دروس پیشنهادی  گروه آموزشی خود  را در تابستان 1400 اخذ نمایند از پرداخت شهریه ثابت معاف می باشند. در زمان انتخاب واحد به این دانشجویان به میزان شهریه ثابت  اعتبار داده می شود تا ملزم به پرداخت آن به صورت لحظه ای نباشند و تا قبل از انتخاب واحد ترم بعدی مبالغ شهریه ثابت در سامانه اصلاح خواهد شد. لازم به ذکر است معافیت پرداخت به شهریه متغیر، تعلق نمی گیرد.