بستن
FA EN AR RU FR

ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشکده به مرتبه استادی

ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشکده به مرتبه استادی


در جلسه هیات ممیزه دانشگاه  که در روز چهارشنبه 24 مهر 1398 برگزار شد، آقای دکتر سلیمان محمدی لیمائی، عضو هیات علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی به مرتبه استادی ارتقا یافتند.

این موفقیت را به ایشان و اساتید و دانشجویان گروه جنگلداری تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون برایشان آرزومندیم.