بستن
FA EN AR RU FR

دانشکده منابع طبیعی با چهار گروه آموزشی ذیل مشغول به فعالیت می باشد :

گروه جنگلداری

پذیرش دانشجوی مهندسی جنگلداری در مقاطع:

– کارشناسی

– کارشناسی ارشد (در سه گرایش: جنگلداری، مهندسی جنگل، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل)،

– دکتری علوم جنگل (در سه گرایش: جنگلداری، مهندسی جنگل، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل).
سال تاسیس : ۱۳۶۳

مدیر گروه : دکتر رامین نقدی

شماره تماس مدیر گروه : ۴۴۳۳۳۰۲۳-۰۱۳(داخلی ۱۴۰)

گروه شیلات

پذیرش دانشجوی مهندسی شیلات در مقاطع:

– کارشناسی

– کارشناسی ارشد (در گرایش‌های بوم شناسی آبزیان پرورشی، تکثیر و پرورش آبزیان، فرآوری محصولات شیلاتی)

– دکتری (در گرایش های تکثیر و پرورش آبزیان، تولید و بهره برداری، عمل آوری فرآورده های شیلاتی)

سال تاسیس : ۱۳۷۵

مدیر گروه: دکتر آریا باباخانی

شماه تماس مدیر گروه : ۴۴۳۳۳۰۲۳-۰۱۳ (داخلی ۱۴۲)

 

گروه محیط زیست

پذیرش دانشجوی مهندسی محیط زیست در مقاطع:

کارشناسی

کارشناسی ارشد (در گرایش‌های آلودگی‌های محیط زیست، زیستگاه‌ها و تنوع زیستی، ارزیابی و آمایش سرزمین)
سال تاسیس :۱۳۸۴

مدیر گروه : دکتر رحمت زرکامی

شماره تماس مدیر گروه:۴۴۳۳۳۰۲۳-۰۱۳ (داخلی ۱۶۱)

گروه مهندسی طبیعت

پذیرش دانشجوی مهندسی طبیعت در مقطع:

کارشناسی

سال تاسیس : ۱۳۸۷

مدیر گروه : دکتر امان محمد کلته

شماره تماس مدیر گروه: ۴۴۳۳۳۰۲۳-۰۱۳ (داخلی ۱۵۵)