بستن
FA EN AR RU FR

تماس با ما

نشانی : گیلان – صومعه سرا – میدان انتظام – دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

کدپستی: ۹۶۱۹۶-۴۳۶۱۹

صندوق پستی :۱۱۴۴

کد استان : ۰۱۳

تلفن :۴۴۳۲۰۸۹۵(دفتر ریاست) – ۴۴۳۲۳۵۹۹ – ۴۴۳۳۳۰۲۳- ۴۴۳۳۳۰۲۴- ۴۴۳۳۳۱۳۶

دورنگار :۴۴۳۲۳۶۰۰(دفتر ریاست)-۴۴۳۲۲۱۰۲(دبیرخانه)

شماره تلفن های مستقیم و داخلی رئیس، معاونین و مدیران گروه دانشکده منابع طبیعی

نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی یا مستقیم
دکتر میرمسعود سجادی  رئیس دانشکده 44320895
دکتر بهرام فلاحتکار معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 44320895
دکتر علی صالحی  معاون اجرایی  44320895
دکتر محسن محمدی مدیر تحصیلات تکمیلی                                     44320895
دکتر ادریس تقوای سلیمی       مدیر اموردانشجویی و فرهنگی                                         44320895
دکتر رامین نقدی                مدیر گروه جنگلداری                                               44333023، داخلی140
دکتر آریا باباخانی           مدیر گروه شیلات                                                44333023، داخلی 142
دکتر رحمت زرکامی                مدیرگروه محیط زیست                                      44333023، داخلی 160
دکتر امان محمد کلته             مدیر گروه مهندسی طبیعت                                     44333023، داخلی 155

شماره تلفن های مستقیم و داخلی کارکنان دانشکده منابع طبیعی

نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی یا مستقیم
فاضل خداپرست                           رئیس اداره امور عمومی                      105
فاضل خداپرست                       آزمایشگاه گیاه شناسی و درخت شناسی            143
هرمز فرحبخش                                 مسئول خدمات عمومی                          120
امید علی پور                مسئول کتابخنه، مسئول روابط عمومی                                 166
فرهاد عالم دوست      مسئول دفتر ریاست، مسئول امور تربیت بدنی                   44320895 داخلی100
انتظامات درب ورودی                    44320895، داخلی 115
انتظامات ساختمان اداری                    185
محمد خلیلیان اصل                  رئیس اداره امور آموزشی              44322166، داخلی 130
فرخ مهرانی                       متصدی امور آموزشی               128
جعفر فاضلی                            متصدی امور آموزشی                                                   128
امین عباسی                            کارشناس تحصیلات تکمیلی، کارشناس گروه جنگلداری         140
مجید موسی پور                             کارشناس پژوهشی                                             170
مجید موسی پور                      آزمایشگاه  تغذیه و فرآوری آبزیان                                   184
بهزاد جبارپور                        متصدی امانت کتابخانه                                      167
مسیح الله حسن پور                  کارشناس خدمات دانشجویی                        175
کاظمعلی عزیزپور                متصدی امور خوابگاه ها 175
محمود قنبرزاده                  متصدی اتوماسیون تغذیه                     172
پرویز کاظمی                              عامل مالی                                                      125
محسن اخباری                   امین اموال                                          125
ایرج یوسفی صفت                کارپرداز 125
جواد یزدانی                               انباردار 129
سمیه شکورزاده                              مسئول دبیرخانه                         

  113 ، 44322102

فخری زحمتکش                            متصدی دبیرخانه                                   113
امیر سیما                                  آزمایشگاه سنجش از دور                                           146
حسن قسمتی                                آزمایشگاه جنگلداری                                          144
حسینعلی زمانی                              آزمایشگاه بیولوژی آبزیان                                 158
احمد پروانه                 آزمایشگاه ارزیابی و آلودگی محیط زیست                 163
محمد محمدی                              آزمایشگاه ماهی شناسی                                    157
ندا قربان زاده                      آزمایشگاه خاک شناسی                                           147
مرکز رایانه                                   117
انتشارات   116
محسن پوررحیمی                    مسئول نقلیه                                                            108
خوابگاه برادران                            180
خوابگاه خواهران                              190
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری      183
انجمن اسلامی                   179
شورای صنفی                              181
دفتر مشاوره                                    178
بسیج دانشجویی       177
دفتر انجمن های علمی               176
دفتر مجله  سی.جی.ای.اس              165